MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1.1- HİZMET VEREN

Unvanı: EGE TEST CENTER

Adresi: İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, A1 Binası No:29 İYTE KAMPÜSÜ Gülbahçe Urla-İZMİR

Telefon Numarası +90 507 838 11 69

E-posta adresi: info@domainilani.com

1.2- HİZMET ALAN

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta adresi:

HİZMET ALAN, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre fiil ehliyetine sahip olmak zorundadır. Ayırt etme gücüne sahip olmayan, kısıtlı olan, 18 yaşını doldurmamış veya 18 yaşını doldurmamış olmasına karşın evlenerek ya da mahkeme kararıyla ergin kılınmamış olanlar SİTE'ye üye olamaz, işbu sözleşmede sayılan hizmetlerden faydalanamazlar.

1.3- SİTE

EGE TEST CENTER sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı ve mal ve/veya hizmetlerin alınıp, satıldığı ve raporlandığı www. Domainilani.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

2-KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu; HİZMET ALAN'ın, HİZMET VEREN'e ait SİTE'ye elektronik ortamda bilgilerini girerek üye olup, işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerden faydalanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3- SİTEYE ÜYELİK ve SİTE'NİN KULLANIMI

SİTE'ye üye olanlar; işbu Sözleşme'yi, Site'de yayımlanan Kullanım Koşulları ile Gizlilik ve Güvenlik Koşulları'nı kabul etmiş sayılırlar. Kabul etmeyenler, SİTE'ye üye olamaz, hizmetlerden faydalanamazlar. HİZMET ALAN'ın işbu Sözleşme'ye, Kullanım Koşulları'na veya Gizlilik ve Güvenlik Koşulları'na aykırı davranışları/tutumları halinde HİZMET VEREN, bildirimde bulunmaksızın HİZMET ALAN'ın üyeliğini durdurabilir, silebilir ve SİTE'den faydalanmasına izin vermeyebilir.

HİZMET ALAN, yalnızca 1(bir) üyelik alabilir. SİTE'ye üye olma aşamalarında belirtilen bilgilerinin doğru olmaması halinde oluşacak zararlardan HİZMET ALAN koşulsuz ve sınırsız olarak sorumludur. Bu sorumluluk, hem HİZMET VEREN'in, hem diğer SİTE üyelerinin, hem de üye olmadan siteden faydalananların zararlarını kapsar.

HİZMET ALAN, SİTE'yi, SİTE'nin amacı dışında kullanamaz. Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla HİZMET ALAN; elle veya programlar aracılığıyla SİTE'den veriler toplayamaz, ekran görüntüleri alamaz, diğer üyelerin kişisel bilgilerini veya alan adları ile ilgili bilgileri kaydedemez, SİTE ile ilgili istatistikleri herhangi bir ortamda yayımlayamaz.

HİZMET ALAN, SİTE'ye üye olurken belirttiği bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilerini, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde güncellemek zorundadır.

HİZMET VEREN, gerekli gördüğü durumlarda HİZMET ALAN'dan, üyelik aşamalarında belirtilmesi zorunlu olmayan bilgiler talep edebilir. Bu bilgilerin zamanında bildirilmemesi halinde HİZMET ALAN'ın üyeliği durdurulabilir, silinebilir veya kullanımdan men edilebilir.

HİZMET VEREN; HİZMET ALAN tarafından SİTE'de listelenmiş alan adı hakkındaki bilgileri, istatistikleri, SİTE'de ve/veya diğer internet sitelerinde, yayın organlarında yayımlayabilir.

4- HİZMETLER

SİTE içerisinde HİZMET VEREN tarafından kullanıma sunulan ve HİZMET ALAN tarafından faydalanılan/kullanılan hizmetlerdir. HİZMET VEREN, SİTE içerisinde ortaya konulan hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

4.1- ALAN ADI PAZARI

Alan Adı Pazarı; HİZMET ALAN'ların alan adlarını açık artırmaya sunabildikleri, alan adlarını satabildikleri veya açık artırmaya sunulmuş alan adlarına teklif verebildikleri, satışa sunulmuş alan adlarını satın alabildikleri hizmettir. Alan Adı Pazarı hizmetinde HİZMET VEREN, ne alan adı satan, ne de alan adı alan taraftır. Alan adı alan taraf da, alan adı satan taraf da HİZMET ALAN, SİTE üyesidir. HİZMET VEREN, Alan Adı Pazarı'nda listelenen alan adının satışının gerçekleşmesi halinde, verdiği bu simsarlık hizmetine karşılık olarak, alan adının satış fiyatının yüzde 8'ini hak eder. Satışı gerçekleşen alan adı, işbu sözleşme'nin 4.2 maddesinde belirtilen Satış Sayfası hizmetine dahil edilmiş bir alan adı ise, simsarlık bedeli her halde alan adının satış fiyatının yüzde 8'idir. Simsarlık ücreti, alan adını satan tarafından, alan adı ücretinden kesilmek suretiyle karşılanır.

Alan Adı Pazarı'na alan adı ekleyen HİZMET ALAN, yaptığı işlemlere ait yetkiye sahip olmak zorundadır. Aksi halde oluşacak zararlardan koşulsuz ve sınırsız olarak sorumludur.

Alan Adı Pazarı'nda alan adı listelemek/kaldırmak, açık artırmaya sunmak/kaldırmak, satışa sunmak/kaldırmak, açık artırmaya sunulmuş alan adlarına teklif vermek ücretsizdir.

Alan adı pazarında listelenen alan adıyla ilgili tüm sorumluluk, koşulsuz ve sınırsız olarak alan adını listeleyen HİZMET ALAN'a aittir. İşbu konuda HİZMET VEREN'in sorumluluğuna gidilemez. HİZMET VEREN, ne aşamada olursa olsun alan adını, alan adı pazarından, bildirimsiz ve sebep belirtmeden kaldırma yetkisine sahiptir.

HİZMET ALAN, Alan Adı Pazarı'nda listelenmekle olan alan adının satışı halinde alan adını, SİTE'deki listeden derhal kaldırır. Aksi hallerde oluşacak zararlardan, alan adını SİTE'de listeleyen HİZMET ALAN sorumludur.

Alan Adı Pazarı'nda satışı gerçekleştirilmiş alan adı satışlarıyla ilgili her türlü bilgiyi, istatistiği HİZMET VEREN, SİTE'de veya diğer yayın organlarında yayımlayabilir.

4.1.1- AÇIK ARTIRMA

HİZMET ALAN, Alan Adı Pazarı hizmeti kapsamında alan adını açık artırmaya sunarak, açık artırma koşullarında belirtilen süre sonunda, en yüksek teklifin sahibi üyeye alan adını satacağını taahhüt eder. Açık artırmaya teklif verenler, açık artırma süresince teklifleriyle bağlıdırlar. Alan adını açık artırmaya sunan HİZMET ALAN, açık artırma süresince alan adını sistemden kaldıramaz, açık artırmaya son veremez, işbu sözleşmede belirtilen SİTE dışında alan adını her ne yöntemle olursa olsun satışa sunamaz, satamaz. Aksi durumda HİZMET ALAN, HİZMET VEREN’in yaptığı masrafları karşılamak, uğradığı zararı gidermek, açık artırma için taban fiyat belirlemişse bu fiyatın yüzde 20’sini HİZMET VEREN’e ödemek, açık artırma için taban fiyat belirlememişse açık artırma süresi sonunda verilmiş olan en yüksek teklifin yüzde 20’sini HİZMET VEREN’e ödemekle mükellef olduğunu koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır. HİZMET ALAN, açık artırma neticelendiğinde alan adının transferi için gerekli bilgileri vermek, işlemlerin devamını zamanında takip etmek ve alan adı satışı ile alan adı transferinin tamamlanmasını sağlamakla mükelleftir. Açık artırmaya teklif veren HİZMET ALAN, verdiği teklif miktarını SİTE'de veya herhangi diğer alanda belirtemez. Alan adını açık artırmaya sunan HİZMET ALAN, alan adına gelen teklifleri, SİTE'de veya herhangi diğer alanda belirtemez. Teklif miktarlarında gizlilik esastır. Aksi durumlarda oluşacak zararlardan, hükme uymayan taraf sorumludur, HİZMET VEREN'in sorumluluğuna gidilemez. Açık artırmaya en yüksek teklifi vererek alan adının alımına hak kazanan HİZMET ALAN, ödemeyi zamanında yapmak, alan adı transferi için gerekli bilgileri sağlamak ve transferin tamamlanması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Açık artırmanın ve/veya satışın; sistem hatası, alan adının açık artırmaya sunan tarafın yetkisinin bulunmamasının anlaşılması, teklif verenin ücreti ödememesi, açık artırmaya sunan ya da teklif verenin gerekli bilgileri sağlamaması veya burada listelenmeyen nedenlerle gerçekleşmemesi halinde HİZMET VEREN'in sorumluluğu bulunmamaktadır. Sorumluluk sınırsız olarak, açık artırmanın ve/veya satışın gerçekleşmesine engel olan satıcı ya da alıcı HİZMET ALAN'dadır. Gerekli gördüğü takdirde HİZMET VEREN, aktif açık artırmayı durdurabilir, erteleyebilir ya da sonlandırabilir. Bu hallerde, verilmiş olan teklifler geçersiz hale gelir ve teklif verenleri bağlamaz. HİZMET VEREN, açık artırmanın sağlıklı devamını engelleme amacı taşıyan ya da hata ile verilmiş teklifleri, uyarıda bulunmaksızın ve sebep belirtmeden silebilir. HİZMET ALAN, kendisi tarafından başlatılmış açık artırmada teklif veremez, üçüncü kişilere açık artırmanın sağlıklı devamını engelleyecek şekilde teklif vermeleri yönünde telkinde bulunamaz. Bu hallerde teklifler HİZMET VEREN'ce silinir ve HİZMET ALAN'ın üyeliği durdurulabilir, silinebilir.

4.1.1.1- AÇIK ARTIRMADA TABAN FİYAT

HİZMET ALAN, açık artırmaya sunduğu alan adının satışının gerçekleştirilmesi için taban fiyat belirleyebilir. Bu halde açık artırmaya teklif verilen en yüksek teklif, taban fiyatı aşmadığı takdirde HİZMET ALAN, alan adının satışını gerçekleştirmek zorunda değildir. Taban fiyat, sisteme kayıtlı rakamsal bir değerdir. Bu değer, teklif verenlere gizli, sistem yöneticilerine açıktır. Alan adını açık artırmaya sunan HİZMET ALAN açıkça belirtmediği sürece sistem yöneticisi, taban fiyatı açıklayamaz. HİZMET ALAN taban fiyatı, açık artırma başlangıcında belirler ve açık artırma başladıktan sonra değiştiremez. Açık artırma sonucunda, verilmiş en yüksek teklifin taban fiyattan yüksek olması halinde HİZMET ALAN, alan adının satış ve transfer işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır.

4.1.2- TEKLİF USULÜ SATIŞ

HİZMET ALAN, SİTE'de alan adını, teklif usulüyle satışa sunabilir. Bu usulde HİZMET ALAN üye, diğer üyelerin tekliflerini kişisel olarak değerlendirip; alan adını, kabul ettiği teklifin sahibi üyeye satacağını taahhüt eder. Alan adını listeleyen HİZMET ALAN, teklifleri kabul etmek zorunda olmadığı gibi, zamanla da sınırlı değildir. Teklif usulü satıştaki alan adına teklifte bulunan HİZMET ALAN, teklifinden itibaren 168 saat süresince teklifiyle bağlıdır. Alan adını teklif usulü satışa sunanca teklifin kabul edilmesi halinde; satışa sunan, gerekli bilgileri sağlayarak alan adı transferinin zamanında gerçekleşmesini sağlamakla, teklif veren de teklif miktarını ödemekle ve alan adı transferi için gerekli bilgileri zamanında sağlamakla mükelleftir. Teklif usulü satışlarda teklifler, açık ya da gizli olabilir. Satışı yapan üye, istediği teklifi kabul edebilir. Teklifin, diğer tekliflerden düşük olması, bu hakkı ortadan kaldırmaz. Teklif usulü satışın; sistem hatası, alan adını satışa sunan tarafın yetkisinin bulunmamasının anlaşılması, teklif verenin ücreti ödememesi, satışa sunan ya da teklif verenin gerekli bilgileri sağlamaması veya burada listelenmeyen nedenlerle gerçekleşmemesi halinde HİZMET VEREN'in sorumluluğu bulunmamaktadır. Sorumluluk sınırsız olarak, satışın ve alan adı transferinin gerçekleşmesine engel olan satıcı ya da alıcı HİZMET ALAN'dadır. HİZMET ALAN, kabul ettiği bir teklif bulunmadığı sürece, alan adını teklif usulü satıştan kaldırabilir. Eğer kabul edilen bir teklif mevcutsa, alan adı satıştan kaldırılamaz ve transfer gerçekleştirilmek zorundadır. HİZMET VEREN, hata ile yapılmış ya da manipülasyon taşıyan teklifleri, sebep göstermeksizin sistemden kaldırabilir. Gerekli gördüğü hallerde HİZMET VEREN, bu tekliflerin sahiplerinin üyeliklerini askıya alabilir, silebilir ve/veya SİTE'ye tekrar üye olmasını yasaklayabilir.

4.1.3- BELİRLİ FİYATTAN SATIŞ

HİZMET ALAN; alan adını, belirttiği sabit fiyattan satışa sunabilir. Bu halde HİZMET ALAN, belirtilen fiyatı veren ilk üyeye alan adını satmak zorundadır. Belirli fiyattan satış usulünde belirtilen fiyatın kabul edilmesi halinde, icapta bulunan HİZMET ALAN, gerekli bilgileri sağlayarak alan adı transferinin zamanında gerçekleşmesini sağlamakla, kabul eden üye de ücreti ödemekle ve alan adı transferi için gerekli bilgileri zamanında sağlamakla mükelleftir. Sistem hatası, alan adını satışa sunan tarafın yetkisinin bulunmamasının anlaşılması, kabul edenin ücreti ödememesi, satışa sunan ya da kabul edenin gerekli bilgileri sağlamaması veya satışın burada listelenmeyen nedenlerle gerçekleşmemesi halinde HİZMET VEREN'in sorumluluğu bulunmamaktadır. Sorumluluk sınırsız olarak, satışın ve alan adı transferinin gerçekleşmesine engel olan satıcı ya da alıcı HİZMET ALAN'dadır. HİZMET ALAN, belirli fiyattan satışa sunduğu alan adının fiyatının kabul edildiğini belirten kayıt bulunmadığı sürece, alan adını, alan adı pazarından kaldırabilir. Eğer fiyatın kabul edildiği yönünde kayıt varsa, alan adını satışa sunan HİZMET ALAN, satım ve transfer işlemlerini tamamlamakla mükelleftir.

4.2- SATIŞ SAYFASI

HİZMET ALAN, SİTE'de listelediği alan adını SİTE'nin isim sunucularına yönlendirebilir. İsim sunucuları bilgisi, SİTE'de yayımlanmaktadır. SİTE'nin isim sunucularına yönlendirilmiş alan adına ilişkin internet sitesi içeriğini HİZMET VEREN belirler. HİZMET VEREN, internet sitesi içeriğinde reklam yayınlayabilir. Reklamlardan elde edilen gelir, HİZMET VEREN'indir. HİZMET ALAN, reklam gelirlerinden faydalanamaz. İnternet sitesinin içeriğinden HİZMET VEREN sorumludur. HİZMET ALAN, alan adıyla ilişkilendirilmiş internet sitesi içeriğine müdahale edemez, içerik hakkında değişiklik taleplerinde bulunamaz. Ancak HİZMET ALAN, bildirimsiz olarak alan adının isim sunucularını değiştirebilir.

4.3- ALAN ADI TRANSFERİ VE EMANET

İşbu sözleşmede sayılan hizmetler aracılığıyla satışı gerçekleştirilen alan adının, yeni sahibine transferinde HİZMET VEREN, Alan Adı Transferi ve Emanet hizmeti verir. İşbu hizmette HİZMET VEREN, ne alıcı ne de satıcıdır. Alan adı transferi sürecinde HİZMET VEREN, alan adı transferinin gerçekleştirilmesinde aracılık yapmaktadır. Alan Adı Transferi ve Emanet hizmetinde HİZMET VEREN'in hizmeti, alan adının transferinden ibarettir. Alan adına ilişkin internet sitesinde bulunan verilerin ve diğer değerlerin transferi, alıcı ve satıcı HİZMET ALAN'larca gerçekleştirilir.

4.3.1- ALAN ADI TRANSFERİ VE EMANET HİZMETİNDE USUL

İşbu hizmetin gerçekleştirilmesi aşamalarında alan adını satan ve alan HİZMET ALAN'lar, HİZMET VEREN'in koordinesinde hareket etmekle, gerekli bilgileri sağlamak ve işlemleri takip etmekle mükelleftirler. HİZMET ALAN'ların hatalı bilgilendirmeleri, eylemleri veya eylemsizlikleri ile sistem hataları nedeniyle gerçekleşmeyen ya da aksayan transferlerde HİZMET VEREN sorumlu tutulamaz. İşbu sözleşmede sayılı hizmetler aracılığıyla satışı gerçekleştirilen alan adını satın alan HİZMET ALAN, alan adı ücretini HİZMET VEREN'in koordinesi doğrultusunda HİZMET VEREN hesabına yatırır. Alan adını satan HİZMET ALAN, alan adını HİZMET VEREN'in koordinesinde HİZMET VEREN'e transfer eder. Hem alan adı ücretini, hem alan adını hesabına alan HİZMET VEREN, alan adını alıcı HİZMET ALAN'a, alan adını satan HİZMET ALAN'a da alan adı ücretini transfer eder. Alan adı ücretinin alan adı satıcısı HİZMET ALAN'a transferinden önce HİZMET VEREN, simsarlık ve diğer hizmetlerinden kaynaklı kesintileri yapar.

4.4- VİTRİN

Vitrin hizmeti kullanılarak SİTE'de listelenen alan adlarından 6(altı) tanesi, her sayfa yüklenişinde rastgele değişmek suretiyle, SİTE ana sayfasının üstündeki akışkan ve görsel içerikli bölümünde yer alır. İşbu alanda yer alma sırası sunucu tabanlı gerçekleşir ve listelemeye HİZMET VEREN tarafından müdahale edilmez. Vitrin hizmeti kullanılarak SİTE'de listelenen alan adı, SİTE anasayfası haricinde, alan adının bağlı olduğu alan adları kategorisinde bulunan listelemenin ilk sırasında yer alır. Alan adları kategorisinde birden fazla vitrin hizmetiyle listelenmiş alan adı bulunması halinde, vitrin hizmeti kullanılarak listelenmiş alan adları, kendi aralarında rastgele sıralanır ve her sayfa yüklenişinde sıralama, sunucu tabanlı olarak değişir. Vitrin hizmeti kullanılarak SİTE'de listelenen alan adları, SİTE'ye dahil "vitrin" sayfasında yer alır. İşbu sayfada sıralama, alan adlarının SİTE'de listelenme tarihlerine göre belirlenir. Vitrin hizmeti kullanarak alan adını SİTE'de listeleyen HİZMET ALAN, alan adını sisteme eklediği an seçtiği süreye göre “Hizmetler” böümündeki hizmet ücretini HİZMET ALAN hesabına gönderir. Vitrin hizmetinden faydalanılmaya devam edilmediği takdirde, hizmet esaslarında sayılı niteliklerini kaybeder ve vitrin hizmeti işbu alan adı için kendiliğinden sonra erer.

5- İFA

İşbu Sözleşmede tanımlı hizmetlerin ifası, elektronik ortamda gerçekleşir.

6- GENEL HÜKÜMLER

6.1- HİZMET ALAN, SİTE'deki sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. HİZMET ALAN; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, HİZMET VEREN tarafından HİZMET ALANA'a verilmesi gereken adres, hizmetin temel özellikleri, hizmetin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve ifa bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
6.2- HİZMET VEREN, hizmet konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan HİZMET ALAN'a bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli HİZMET ALAN’a iade eder.
6.3- Hizmetin ifasından sonra HİZMET ALAN'a ait olan kredi kartının HİZMET ALAN'ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini HİZMET VEREN'e ödememesi halinde HİZMET ALAN, HİZMET VEREN'in uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
6.4- HİZMET ALAN, SİTE'nin hizmetlerinden faydalanırken ve SİTE'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, SİTE'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, SİTE'de ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. HİZMET ALAN'ın faydalandığı hizmet, ilgili hizmetle ilgili olarak yaptığı başvuruda kullandığı alan adını kapsar. HİZMET ALAN, başvuruda belirttiği alan adı ile ilgili olarak kullandığı hizmetin, farklı bir alan adı için kullandırılmasını talep edemez.
6.5- HİZMET VEREN, SİTE'nin Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'na uygun olarak elde ettiği HİZMET ALAN'a ait bilgileri, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dışında üçüncü şahıslarla paylaşamaz, bu bilgileri satış konusu yapamaz. HİZMET VEREN bu bilgileri, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde HİZMET ALAN'a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkilidir.
6.6- HİZMET ALAN, SİTE dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. HİZMET VEREN, HİZMET ALAN tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden kendisi tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
6.7- HİZMET ALAN, HİZMET VEREN'in yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
6.8- Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, taraflar için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için taraflardan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
6.9- HİZMET VEREN, gerekli gördüğü durumlarda HİZMET ALAN’ın SİTE’deki faaliyetlerini kısıtlayacak önlemler alabilir ve/veya HİZMET ALAN’ın SİTE’deki faaliyetlerini kısıtlama olmaksızın gerçekleştirebilmesi için HİZMET ALAN’ın belli miktarda parayı HİZMET VEREN’in hesabında depo etmesini zorunlu kılabilir. İşlem kısıtlanmalarında;
6.9.1- HİZMET ALAN’ın hangi işlemlerde kısıtlanacağını HİZMET VEREN belirler.
6.9.2- Depo edilecek paranın miktarını HİZMET VEREN belirler. SİTE’deki faaliyetleri kısıtlanan HİZMET ALAN’ın kendisine düşen işlem yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde depo edilen para, işbu yükümlülüğün yerine getirilmesi için HİZMET VEREN tarafından kullanılır. Bu yükümlülüklere, HİZMET VEREN’in hizmet bedelleri ve diğer HİZMET ALAN’lara ödenmesi gereken alan adı ücreti gibi tüm ödemeler dahildir.
6.9.3- HİZMET ALAN’ın işlem kısıtlılığı, işlemlerinin kısıtlandığı andan itibaren yapacağı 3 olumlu şekilde tamamlanan SİTE için işlemi takiben kaldırılır. Bu durumda HİZMET ALAN’ca depo edilen para, HİZMET VEREN tarafından HİZMET ALAN’a 10(on) iş günü içerisinde aynen iade edilir. HİZMET ALAN, depo ettiği para üzerinden faiz talep edemez.
6.9.4- İşlemleri kısıtlanan HİZMET ALAN’ın SİTE’ye eklemiş olduğu alan adları, kısıtlanma tarihinden itibaren 6 ay süreyle diğer hesaplara eklenemez.
6.9.5- HİZMET ALAN’ın talebi halinde depo ettiği para, HİZMET VEREN tarafından kendisine 10(on) iş günü içerisinde ödenir. Bu durumda HİZMET ALAN’ın SİTE içi işlem kısıtlılığının devam edip etmeyeceğine HİZMET VEREN karar verir.
6.10- İşbu sözleşmede belirtilen usullere uygun olarak alan adını almak için davranışta bulunduğu halde alan adı ödemesini yapmayan ya da yaptığı ödeme hukuki ya da fiili nedenlerle iade olunan, sebepleri burada ayrı ayrı açıkça belirtilmemiş olsa dahi kusuru nedeniyle ödemenin yapılmamasına sebebiyet veren alıcı HİZMET ALAN, alan adı bedelinin ödenmesi hususunda doğrudan satıcı HİZMET ALAN’a karşı sorumludur. Satıcı HİZMET ALAN, ödemeyen ücret ile ilgili olarak HİZMET VEREN’den talepte bulunamaz. Bu durumda alıcı HİZMET ALAN, HİZMET VEREN’in uğradığı maddi ve manevi zararları ve alan adı ücretinin yüzde 20’sini cezai şart olarak HİZMET VEREN’e ödemekle mükelleftir.
6.11- Alıcı HİZMET ALAN tarafından ödeme yapıldığı halde, alan adı transferi için gerekli bilgiler HİZMET VEREN’e zamanında verilmez, alıcı HİZMET ALAN tarafından gerekli işlemler başlatılmaz ya da tamamlanmaz ise sorumluluk tamamen alıcı HİZMET ALAN üzerindedir. Alan adının kaydının süresinin dolması ya da başkaca sebeplerle alan adının yönetiminin HİZMET VEREN’in kontrolünden çıkması hallerinde, HİZMET VEREN’e kusur yüklenemez, kendisinden her ne adla olursa olsun talepte bulunulamaz.
6.12- HİZMET VEREN, satıcı ve alıcılara aracılık ve işbu sözleşmede belirtilen diğer faaliyetleri yürütmektedir.Alan adlarının satışlarını HİZMET VEREN'in yapmıyor olması sebebiyle ilgili satışlara ilişkin faturaları HİZMET VEREN değil, alan adını satan HİZMET ALAN düzenleyecektir. HİZMET VEREN, gelir elde ettiği aracılık ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak ise fatura keser. Alan adını satın alan HİZMET ALAN, faturaya ilişkin taleplerini satıcı HİZMET ALAN'a yöneltmelidir.

7- SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme HİZMET VEREN ve HİZMET ALAN arasında, HİZMET ALAN tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an web üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme'nin bir nüshası HİZMET ALAN'ın e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilmiştir.

8- TESLİMAT VE İADE

Alan adını açık artırmaya sunan HİZMET ALAN, açık artırma kurallarıyla bağlıdır. Bu bağlılık, açık artırma süresince devam eder. Açık artırmaya teklif veren HİZMET ALAN, işbu sözleşmede belirtilen sürece teklifiyle bağlıdır. Teklif usulü satışta alan adına teklif alan HİZMET ALAN, süre veya sebep kısıtlaması olmaksızın dilediği an alan adını satıştan kaldırabilir. HİZMET ALAN'ın bu hakkı, teklifi kabul etmesiyle sonra erer. Bu aşamadan sonra HİZMET ALAN, kabul ettiği teklifin devamını getirmekle, alan adını işbu sözleşmede belirtilen kurallar doğrultusunda transfer etmekle mükelleftir. Belirli fiyattan alan adını satışa sunan HİZMET ALAN, fiyatın kabulüne kadar alan adını alan adı pazarından kaldırabilir. Belirtilen fiyatın kabulü halinde satışa sunan HİZMET ALAN, alan adı transferi işlemlerini gerçekleştirmek ve satışı tamamlamakla mükelleftir. Satış sayfası hizmetinden faydalanan HİZMET ALAN, dilediği an, alan adı isim sunucularını değiştirmek suretiyle hizmeti almaktan vazgeçebilir. Alan adı transferi ve emanet hizmetinden faydalanan satıcı ve alıcı HİZMET ALANLAR, alan adı transferinin tamamlanmasını sağlamakla mükelleftirler. Alan adı fiyat değerlemesi hizmetinden caymak isteyen HİZMET ALAN, bu durumu HİZMET VEREN'e bildirir. HİZMET ALAN, hizmet bedeli olarak ödediği ücretin iadesini talep edemez. HİZMET ALAN, vitrin hizmetinden tek taraflı olarak, dilediği an cayabilir. Cayma anında vitrin hizmeti, ilgili alan adı için sona erer. Vitrin hizmetinden cayma halinde HİZMET ALAN, hizmet için ödemiş olduğu ücreti talep edemez.

9- SÖZLEŞMENİN FESHİ

HİZMET VEREN, HİZMET ALAN'ın iş bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca HİZMET VEREN, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu hizmeti HİZMET ALAN'a sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir.

10- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar HİZMET ALAN’ın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. HİZMET ALAN şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır. 01/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL,
b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

11- BİLGİLER

11.1- İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.
11.2- Sözleşmenin bir örneği HİZMET ALAN tarafından belirtilen işbu Sözleşme'nin madde 1.2'sinde yer alan e-posta adresine HİZMET ALAN tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilmiştir.
TARİH: 23/09/2017
HİZMET VEREN: EGE TEST CENTER
HİZMET ALAN: